منو

درمان بیماری لک و پیس (ويتيليگو) بخش اول

بخش اول

درمان بیماری لک و پیس (ويتيليگو)

این بیماری حدود 5 تا 100 ميليون نفر از جمعيت جهان و حدود 600 هزار نفر در كشورمان را درگير كرده است.

البته انتخاب اين بيماري به عنوان اولين قدم در تحقيقات پيوند سلول به پوست نه به جهت فراوانياش بلكه به دليل پاسخدهي خوب آن نسبت به سلول درماني و اينكه ميتواند پايه علمي و تخصصي خوبي براي توسعه اين نوع درمان براي سوختگيهاي وسيع و اسيدپاشيها در آينده قرار بگيرد، صورت گرفته است.

ويتيليگو چه نوع بيماري است و با چه عواملي ظاهر ميشود؟

اين بيماري كه با عنوان لك و پيس هم شناخته ميشود، به صورت لكههايي كمرنگتر يا بدون رنگ نسبت به پوست طبيعي ظاهر ميشود. اين بيماري كه بر اثر از دست رفتن موضعي و پيشرونده سلولهاي مولد رنگدانه و عملكرد ناقص ملانوسيتها (سلولهاي رنگدانه پوست) در توليد ملانين بروز ميكند 5/0 تا 2 درصد افراد جامعه و حدود 600 هزار نفر را در كشور درگير كرده است.

اولين نشانههاي بيماري ظهور لكههاي سفيد روي پوست است كه ميتواند در نواحي مختلف بدن چون دور چشمها، دور دهان، آرنجها، زانو، قوزك پا و انگشتان دست و پا و همينطور ناحيه پشت بدن ظاهر شود.

فراموش نكنيد اين لكهها بدون خارش و آزار هستند و معمولا قطري بين 2 تا 3 ميليمتر تا چند سانتيمتر را در برميگيرند. اين بيماري سنين شيوع متفاوتي دارد، در سنين كودكي زير 10 سال يا در دهه دوم و سوم زندگي بروز پيدا ميكند.

آيا عامل اين بيماري به طور مشخص شناختهشده است؟

خير. محققان در اين خصوص نظريههاي متفاوتي ارائه كردهاند، اما اصليترين نظريه در اين زمينه، خود ايمني عليه سلولهاي ملانوسيت است كه بر اثر حمله سلولهاي ايمني و از بين رفتن ملانوسيتهاهمان سلول هاي رنگدانه ساز ايجاد ميشود. در بدن اين بيماران آنتيباديهايي توليد ميشود كه ملانوسيتهاي بدن خودشان را تخريب ميكنند. البته آفتابسوختگيهاي شديد ميتواند به توسعه بيماري كمك كند. نظريه ديگري هم در اين خصوص، خودتخريبي ملانوسيتهاست.

البته ويتيليگو ميتواند جنبه ارثي هم داشته باشد. كودكاني كه يكي از والدين آنها به اين بيماري مبتلا هستند، بيش از ديگران در معرض ابتلا قرار دارند. در واقع 30 درصد بيماران، سابقه خانوادگي اين بيماري را دارند.

آيا لك و پيس درمان قطعي دارد؟

متاسفانه موارد لاعلاج اين بيماري زياد است. از ميان كل بيماران 70 تا 75 درصد با درمانهاي دارويي، نور درماني و ليزر درماني پاسخ ميدهند و 25 تا 30 درصدشان نيز با روشهاي متداول درمان ميشوند.

البته هدف اصلي در درمانهاي رايج ويتيليگو، بهبود وضعيت ظاهري پوست است و روند درمان هم نياز به زمان طولاني دارد كه معمولا 6 تا 18 ماه به طول ميانجامد، انتخاب نوع درمان هم به تعداد، محل و گستردگي ضايعات بستگي دارد.

معمولا در دارو درماني از كدام دسته از تركيبات دارويي براي از بين بردن لكههاي سفيد سطح پوست استفاده ميشود؟

استروئيد موضعي ميتواند در برگرداندن رنگ به لكههاي سفيد كمك كند، بخصوص اگر اين درمان در مراحل اوليه بيماري شروع شود. درمان بايد دستكم تا 3 ماه ادامه يابد تا بهبود قابل ملاحظه باشد.

آماري كه در دنيا وجود دارد گوياي موفقيت 30 تا 70 درصدي درمان بيماران با شيوههاي سهگانه ذكر شده است. در حالي كه در روش ما آمار موارد موفق بالاتر و حدود 60 تا 80 درصد است

اين روش سادهترين و كمعارضهترين شيوه درماني است، اما اثربخشي آن به اندازه روشهاي درماني ديگر نيست، با اين حال در صورتيكه بيمار از پمادهاي قويتري استفاده كند، شاهد بروز عوارضي در نواحي مورد استفاده خواهد بود. داروهاي استروئيدي در اين شيوه درمان با تحريك سلولها باعث توليد رنگدانه بيشتر يا مهاجرت سلولها از نقاط سالم به نواحي درگير بيماري ميشوند.

به نظر ميرسد با وجود آن كه استفاده از ليزر و نور درماني ميتواند به خودي خود عوارضي را براي شخص به همراه داشته باشد، در مواردي كه بيماري شكل گستردهتري به خود گرفته است، انتخاب ديگري براي درمان لكههاي پوستي باقي نميماند.

همانطور كه گفته شد شدت آسيب سلولها و سطح ضايعات ايجاد شده در مواردي ما را ناگزير به استفاده از ليزرهاي كمتوان يا استفاده از طيف نور ماوراي بنفش در روند درمان ميكند. مسلما بيماراني كه تحت اين نوع درمانها قرار ميگيرند، بايد تحمل خوبي داشته باشند. هدف اصلي در نور درماني نيز افزايش رنگدانه است اما اين روش نيز وقتگير است و بيمار بايد مراقبت كافي را براي جلوگيري از عوارض اشعه كه گاهي هم شديد است داشته باشد. به علاوه قرار گرفتن بيمار در معرض نورآفتاب ميتواند عوارض درماني را تشديد كند.

در همين جا به روش ديگري هم كه البته هميشه به كار گرفته نميشود، اشاره ميكنم. اين روش عبارت است از بيرنگ كردن باقيمانده پوست بدن تا با لكههاي سفيد همرنگ شود. اين روش درماني براي بيماراني كه حداقل 50 درصد پوست آنها گرفتار است، توصيه ميشود. به علاوه روشهاي ديگري هم به صورت موقت ميتوانند در اين بيماران موثر باشند كه همانا استفاده از پوشانندههاي پوست با مواد آرايشي يا خالكوبي كردن منطقه درگير است تا همرنگ پوست شود، اما اين روش هميشه نتيجه خوبي به همراه ندارد.

به اين ترتيب براي حداقل يك سوم بيماراني كه به هيچ كدام از اين روشها، پاسخ درماني مثبت نميدهند، راهي جز سلول درماني باقي نميماند، شيوههاي معمولي سلول درماني در دنيا چه هستند؟

اولين شيوه براي برداشت سلولاز نواحي سالم پوست كه تراكم بيشتري از سلولهاي رنگدانهاي دارند، روش تاول مكشي است.

در اين روش پزشك با استفاده از حرارت، مكش يا سرماي زياد روي پوست طبيعي داراي رنگدانه، تاول ايجاد ميكند. سپس سطح تاول را ميبرد و به ناحيه بدون رنگدانه پيوند ميزند. از عوارض اين روش، ماندن جاي زخم و عدم افزايش رنگدانه است.

به بيان ديگر در اين روش گاهي ناگزيريم تا سطح تاول بزرگي را ايجاد كنيم تا تعداد زيادي از سلولهاي رنگدانهاي را جدا كنيم كه اين كار به نوبه خود زمانبر بوده و در عين حال ممكن است آن گونه كه انتظار داريم، موفق به ايجاد تاول در سطح پوست نشويم.

آيا نميشود پوست قسمت درگير را با پوست قسمت سالم بدن جايگزين كرد؟

دقيقا روش دوم نيز با جداسازي يك لايه از پوست و انتقال آن به قسمت درگير بيماري صورت ميگيرد. در اين روش، با برداشتن قسمت درگير، پوست ساير نقاط بدن جايگزين آن ميشود. البته علاوه بر گران بودن اين روش، عوارضي چون عفونت، عدم افزايش رنگدانه در محل و همچنين نبودن امكان پيوند پوست در محلهاي حساس از معايب اين روش محسوب ميشود.

گويا كاملترين روش در اين ميان كشت سلولهاي ملانوسيت خود فرد در شرايط آزمايشگاهي و پيوند آن به فرد است؟

دقيقا همينطور است. در اين روش نمونهاي از پوست را كه داراي رنگدانه طبيعي است از بيمار گرفته و پس از طي يك سري شرايط آمادهسازي به محل ضايعه منتقل ميكنيم.

اگر ضايعه كوچك باشد، سلولهاي جدا شده را به همان شكل به محل ضايعه انتقال ميدهيم ولي اگر گسترده باشد سلولها را ابتدا در شرايط آزمايشگاهي تكثير ميدهيم. در واقع در آزمايشگاه سلولهاي ملانوسيت را به روشهاي آنزيمي در شرايط كاملا استريل جدا ميكنند و در مرحله بعد سلولهاي آماده شده توسط پزشك به منطقه بدون رنگدانه منتقل ميشود.

به بيان ديگر در شرايط آزمايشگاهي، سلولهاي جدا شده با انتقال به محيطهاي كشت خاص به آن ميچسبند و از آن تغذيه ميكنند. هر سلول تقسيم ميشود و وقتي به تعداد مورد نظر ما برسد، قابليت پيوند پيدا ميكند. اين روش تكثير حدود يك ماه و نيم تا 3 ماه طول خواهد كشيد.

عمل پيوند هم طي 24 ساعت انجام ميشود. اين شيوه درماني كه سلول درماني نام دارد در مركز سلول درماني پژوهشكده رويان راهاندازي شده است.

ظاهرا روش برداشت سلول در سلولدرماني هم بيمار را با مشكلاتي روبهرو ميسازد؟

متخصصان در بيشتر مناطق دنيا كه از سلولدرماني براي درمان ويتيليگو بهره گرفته ميشود، با استفاده از روش تراش پوست و ابزاري مخصوص، سطحي را كه بايد مورد پيوند قرار گيرد (بخش سفيدپوست) ميتراشند يا با استفاده از ليزر يا نوردرماني برداشته ميشود. روش ديگر براي برداشتن سلولهاي بخش درگير پوست هم ايجاد تاول است كه پيشتر از آن صحبت كرديم كه نهتنها اين روشها با عوارضي براي بيمار همراه هستند بلكه نياز به پانسمانهاي خاصي دارند كه متاسفانه اجازه واردات آنها را نداريم.

و در چنين شرايطي است كه پژوهشكده رويان موفق به ارائه روشي ابداعي براي حل اين مشكلات شده است؟

محققان پژوهشكده رويان موفق به ارائه شيوههاي ابداعي در دنيا شدهاند كه در آن ابتدا سلولهاي ملانوسيت از بيوپسيهاي (نمونهگيريها) به دست آمده از نواحي سالم پوست آن دسته از بيماران مبتلا به ويتيليگو كه پاسخ قابلقبولي براي درمانهاي متداول ندادهاند به روش آنزيمي تحت شرايط كاملا استريل جدا و به صورت داخل اپيدرمي تزريق ميشود.

لطفا از عکسهای قبل وبعد بیماران درگالری عکس دیدن فرمایید.

آدرس:اصفهان- خ چهار باغ بالا جنب مجتمع پارک ساختمان گلستان طبقه فوقانی بانک سپه مرکز لیزر هور (دکتر مریم ملکی )

تلفن :03116662224


اشتراک این مطلب :

آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه
تلفن : 36662224 - 031

مطالب مرتبط

تزریق فیلرپی آر افبوتاکسلیزر موهای زائدویزیت آنلاین
خدمات کلینیک هور
دکتر مریم ملکی در سال 1369 تحصیلات خود را در رشته دکترای عمومی با کسب رتبه اول کشور و در سال 1377 دکترای تخصصی پوست و مو را با کسب رتبه اول استان و رتبه سوم کشور به اتمام رسانید.او در سال 81 به عضویت انجمن متخصصین پوست امریکا و در سال 83 به عضویت انجمن متخصصین پوست اروپا در آمد. او همیشه در تلاش برای کسب علوم و فنون جدید و همچنین خرید جدیدترین تجهیزات به روز دنیا به کشورهای اروپائی و امریکائی سفر نموده و در سمینارها و کنگره های تخصصی پوست و موی داخل و خارج از کشور حضور فعال دارد.او در تاریخ 89/8/12 موفق به ثبت اختراع دستگاه سنجش عمر گرافت های مو در عمل پیوند موی طبیعی شد .ایشان دائماً سعی کرده کلینیک خود را از نظر خدمت رسانی و همچنین تجهیزات هم سطح کلینیک های مدرن اروپا و امریکا تجهیز نماید تا هم وطنان عزیز بتوانند از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا در زمینه پوست و مو بهره مند شوند.
فرم ثبت نام مشاوره تلفنی رایگان
نام و نام خانوادگی : شماره تلفن همراه : نوع درخواست :
نام و فامیل : تلفن همراه : درخواست :
آخرین تصاویر گالری
جدیدترین مطالب
تزریق ژل در لب

لب نیز مانند سایر نواحی صورت با افزایش سن، دچار کاهش حجم می شود. ارتفاع لب کاهش یافته و بر‌جستگی آن کم می شود. تزریق ژل در لب برای رفع این تغییرات و برگشت جوانی و زیبایی صورت مفید است. استفاده مداوم از آفتاب، سولاریوم و دخانیات سبب کاهش ماندگاری هیالورونیک اسیدو در نتیجه ژل خواهد شد. ادامه مطلب

سوالات متداول لیزر موهای زائد

با لیزر موهای زائد دیگر نگران تمیز کردن و شیو کردن روزانه و تحمل درد و هزینه‌های اپیلاسیون نیستید و از پوست صاف و لطیف و بدون مو لذت خواهید برد. همه چیز برای همیشه تمام می‌شود. دراین بین شاید یکسری سوال ذهن شما را به خود مشغول کند که در این مقاله به پاسخ آنها پرداخته‌ایم. ادامه مطلب

علائم پوستی سرطان سینه

احتمالا شناخته شده ترین علامت سرطان سینه وجود توده یا برجستگی در بافت سینه است. تغییرات پوست سینه در سرطان سینه تنها یکی از چندین نشانه این سرطان است که توجه به آن ضروری بوده مثل قرمزی، تورم،ترشحات از نوک سینه، فرورفتگی نوک سینه و غیره ادامه مطلب

انواع لیکن پلان

بیماری لیکن پلان یک بیماری نسبتا شایع، خارش‌دار و مزمن پوست است که دارای 6 نوع مختلف لیکن پلان ناخنی، لیکن پلان مویی، لیکن پلان مخاطی، لیکن پلان دارویی، لیکن پلان پوستی و لیکن پلان رنگدانه‌ای است. ادامه مطلب

گرانولوم پیوژنیک

گرانولوم پیوژنیک یک تومور عروقی خوش‌خیم شایع است. این توده‌ها حاوی رگ‌های خونی هستندکه به جای تراوش چرک، دچار خونریزی می‌شوند. معمولا در دست، انگشت، صورت و گردن بیشتر رشد می‌کند. در زنان باردار به عنوان تومور حاملگی است. روش‌های درمان جراحی، الکتروکوتر، لیزر سی او دو، قلم نیترات نقره، کرایوتراپی. ادامه مطلب

جدیدترین پیام های کاربران
منیره سادات :

ممنونم از خانم دکتر عزیز و مهربونم ،ب خاطر شرایط کرونا ویزیت آنلاین داشتم و خیلی راضی هستم . ممنون ک تو این شرایط ویزیت انلاین و دارید تا افرادی ک مثل ما کیلومترها دورن بتونن استفاده کنند از تجربیات بسیار خوب خانم دکتر .

سارا شادمهر :

خیلی راضی بودم، ممنونم از خانم دکتر ملکی و باقری عزیز و باقی همکارانشون.

سيمين ح :

عرض سلام خدمت خانم دكتر عزيز سپاس از همه زحمات شما شما جزءاستثنا پزشكان متخصصي هستين كه براي بيمار خود وقت ميذارين و با دلسوزي و حوصله تمام مرحله تشخيص و تجويز را انجام ميدين خواستم اينجا از شما قدرداني كنم و براتون از خدا سلامتي وطول عمر را خواستارم.

مرضیه نامدار :

سلام خانم دکتر ملکی مهربون و عزیز.من چندماهی میشه صورتم پر از آکنه و لک های قهوه ای شده بود، در حدی که حاضر نبودم خودم رو تو آینه نگاه کنم یا بیرون برم.حقیقتا خداروشکر میکردم کرونا اومدو با ماسک باید بیرون برم یا دیگه قرار نیست مهمونی برم.که ده رو پیش اومدم پیش شما،برام محلول و دارو نوشتین و لیزر انجام دادین، صورتم پوسته ریزی کرد و لایه برداری شد.و خیلییی از لکه های قهوه ایم رفت ، جوش هام کم شد و چربی پوستم کنترل شد.یعنی انقدر ذوقشو دارم.باز اعتماد بنفسم برگشته.خیلیییی ماهییین.خیلییییی

ژ الف :

با عرض سلام خدمت خانم دكتر عزيز .من حدود هفت سال پيش عمل ليپوليز شكم و پهلو انجام دادم و همزمان تزريق چربي به ناحيه صورت الان كه هفت سال ميگذره تزريق چربي در ناحيه صورت عالي بوده و ماندگار البته من در دو مرحله تزريق را انجام دادم عمل ليپوليز شكم و پهلو هم نتيجش چيزي شبيه معجزه بود براي من چون من اصلن اضافه وزن نداشتم و فقط شكم داشتم كه تمام راه ها را براي از بين بردنش امتحان كرده بودم و أنواع ورزش ها را امتحان كرده بودم .عمل ليپوليز خيلي عاليه به شرط اينكه بعدش خيلي مراقب رژيم و ورزش باشيم

گواهینامه‌های بین المللی

استفاده از مطالب این سایت فقط با ذکر منبع مجاز می‌باشد